Gatufotogruppen i bildanalys av Bildgruppen

Marie var en av de två från Bildgruppen som gästade vår kväll med en en intressant bildanalys

Den 18 januari samlades ett tiotal medlemmar till årets första möte i FFIM:s gatufotogrupp.

Kvällens agenda innehöll en presentation av Sven Karlander och Marie Barge från bildgruppen, där de skulle dela med sig av sina metoder för bildanalys och genomföra analyser av två utvalda fotografier. Efter detta var det planerat att berätta om James Popsys syn på komposition och hans teknik för att framhäva huvudmotivet i en bild. Kvällen skulle avrundas med en visning och diskussion av de bilder som skickats in för månadens uppgift.

Även Sven från Bildgruppen hade intressanta tankar, kring en bild av Stenivo

Marie inledde med att berätta om hur bildanalys görs inom Bildgruppen. Som underlag för analysen hade Marie en bild som undertecknad tagit i England för ett och ett halvt år sedan.

Marie började med att låta ögat fara runt i bilden för att berätta om vad hon såg i bilden. Noterande övergripande element såsom vilka personer som fanns i bilden samt relationen mellan dem ner till mindre detaljer som senap och ketchup flaskor på disken till korvkiosken.

Första intrycket var att bilden handlade om personerna i bilden och uteslöt eventuella yttre personer, medan ett andra intryck visade en öppenhet i bilden, framför allt mannen i korvkiosken, som gjorde det möjligt att bli inbjuden och beställa en korv som fullt möjlig. Omgivningen kring bilden gav också tankar kring relationen mellan religion och kommers bredvid en kyrka.

foto: Ingemar

Efter Maries analys var det tid för Sven att ta sig an en bild från Sten. Sven lät sin blick vandra genom bilden och identifierade de olika elementen i bilden, där en mås var lite av en huvudperson utöver de tre personer som var uppradade på en trappterass. En av personerna försökte mata måsen med en godbit från sin “hamburgerlunch”, vilket skapade en interaktion mellan dem alla.
Kroppsspråket hos en av personerna kunde indikerade en negativ inställning till fågeln, medan de andra verkade mer intresserade av situationen.

Sven tolkade bilden som att de närvarande personerna var turister som tog en paus för förfriskningar och hamnat i en situation med en närgången mås.

Sten visade sedan den ursprungliga bilden som hade ett mycket större utsnitt med fler fåglar och personer inblandade. Detta ledde till en intressant diskussion om hur olika beskärningsmöjligheter av bilden kunde ge upphov till väldigt olika tolkningsmöjligheter.

Efter båda bildanalyserna väckte frågorna om en bilds berättelse och detaljer i bildanalysen en inspirerande diskussion i gruppen. Vi diskuterade om en bild kan berätta något eller om det finns en berättelse i en bild. Frågan om det kan bli för detaljerat och om man kan läsa in för mycket i bilderna väckte särskilt intresse. Gruppen reflekterade över hur detaljerade analyser kanske var för djupgående för ögonblicksbilder, där fotografen sällan har tid att överväga alla aspekter som en detaljerad bildanalys kan avslöja. Efter diskussionen kom vi överens om att bildanalys fortsatt är intressant för gatufotogruppen, men att vi vill göra vissa justeringar för att det ska fungera i vårt sammanhang. En mindre detaljerad och djup analys av bildens element föreslogs, där intryck som betraktaren får av bilden är viktiga, eftersom det ger betraktaren möjlighet att “fånga” vad bilden vill säga och diskutera hur väl detta uppnås i bilden och på vilket sätt detta skulle kunna förstärkas.

Sven och Marie tackades för en utmärkt och intressant presentation.

foto: Stenivo

Nu hade tiden flugit snabbt och det var hög tid för kvällens fika.
Efter kaffet presenterade vi en sammanfattning av James Popsys tankar om komposition, där han fokuserar på huvud- och stödjande motiv, som han beskriver i sin YouTube-kanal.

Sten hade förberett en sammanfattning av de mest betydelsefulla punkterna från Popsys video, vilken gav oss en insiktsfull inblick i hans arbetsmetoder.
Denna sammanfattning, tillsammans med länkar till de relevanta YouTube-videorna, kommer att skickas ut till gruppen inför vårt nästa möte.

Syftet med våra presentationer är att utforska och reflektera över olika fotografiska tekniker och stilar, vilket inspirerar oss att utveckla och förnya vår egen fotografi.
Genom att analysera arbeten av fotografer som James Popsy, öppnar vi för dialog och kreativt utbyte, vilket berikar vår förståelse och tillämpning av konstformen.

Diskussionen som följde handlade om varför vissa val görs i redigeringsprogrammet snarare än direkt i kameran. Det blev en dialog om den kreativa friheten att välja den metod som varje fotograf finner mest passande för sitt arbete.

Slutligen kommer jag att undersöka den osäkerhet som uppstod kring om den utsända länken var till den aktuella videon.”

Nästa träff 22 februari
Nu var tiden slut för denna gång och vi hade fortfarande en viktig punkt kvar på schemat; bildvisning och genomgång av uppgiften för kvällen. Då alla uppskattar möjligheten att visa sina bilder och få feedback i gruppen beslöts att inskickade bilder sparas till mötet 22 februari och visas då som första punkt på dagordningen. Detta betyder att ingen ny uppgift gavs för redovisning på mötet 22 februari.

/Ingemar