Gatufotogruppen – 21 mars

Referat Gatufotogruppen 21 Mars
Som vanligt samlades ett dussin gatufotografer till Mars-mötet, med följande programpunkter

  1. Redovisning av månadens uppgift
  2. Bildanalys av inskickads bild
  3. Förberedelser inför nästa möte

Månadens uppgift utgick från ett par videos av fotografen Jan Popsys som inspirationsmaterial. Popsys resonerar kring olika metoder för att framhäva huvudmotivet i bilden. Han pekar på hur man i efterbearbetningen av bilden kan göra huvudmotivet mer framträdande genom att låta störande motiv görs mindre framträdande. Uppgiften redovisades med två bilder var, bilden direkt ur kameran och sedan den bearbetade bilden. Två återkommande metoder var

  1. Någon form av vinjetterna för att föra störande motiv mindre framträdande
  2. Konvertering till svart-vitt med ökad kontrast  och belysning av huvudmotivet

För varje bildpar fick fotografen beskriva sina tankar kring bilden och bearbetningen av den, varvid en diskussion med för och nackdelar togs upp och alternativa metoder föreskogs som fotografen kan ta med sig för sitt fortsatta fotograferande.

Bild till bildanalysen hade skickats in av Peter Johansson. Peter startade med att berätta lite kring bilden, var den var tagen, vad som fick honom att ta bilden etc. Därefter berättade Sten vad han såg i bilden och vad det startade för tankar hos honom. Resten av deltagarna kunde sen fylla på med sina egna intryck och tankar kring bilden. En produktiv diskussion vidtog och både fotograf och övriga deltagare fick sig en och annan id’e att ta mede sig till sitt fortsatta fotograferande.

Avslutningsvis följde förslag på kommande aktiviteter under året

  • fotovandringar
  • utställningar
  • bok/häfte med våra bilder i gatufotogruppen

Detaljer kring dessa aktiviteter följer under året och idéer och förslag mottas gärna på gatufoto@ffim.se.

Till slut sattes uppgiften för nästa möte: St Patricksday-firandet i Malmö (som redan inträffat) var i centrum för de som hade möjlighet att besöka detta den 16 mars, för övrigt gavs en alternativ uppgift. Dessa finns beskrivna i detalj i det mail som skickats till medlemmarna i gruppen.

Nästa möte är tidigare lagt till 11 april kl 18:15 i klubblokalen.

/Ingemar

Fika dax